باعرض سلام

اولیای گرامی برای دریافت گزارش هفتگی بر روی هفته مورد نظر کلیک نمایید. باتشکر

 level5                                                    level4

تیرماه                                                       تیرماه                                                                                                                                           

هفته اول و دوم تیرماه                                  هفته اول و دوم تیرماه                                                                                                 

هفته سوم تیرماه                                        هفته سوم تیرماه                                                                      

هفته چهارم تیرماه                                      هفته چهارم تیرماه                                                            

هفته پنجم تیرماه                                        هفته پنجم تیرماه                                                              

مردادماه                                                  مردادماه                                                                          

هفته اول مردادماه                                      هفته اول مردادماه 

                                                          

level6+                                                   level6

 تیرماه                                                       تیرماه

هفته اول و دوم تیرماه                                   هفته اول و دوم تیرماه

هفته سوم تیرماه                                         هفته سوم تیرماه

 هفته چهارم تیرماه                                      هفته چهارم تیرماه

هفته پنجم تیرماه                                         هفته پنجم تیرماه

مردادماه                                                    مردادماه

هفته اول مردادماه                                        هفته اول مردادماه